Eusport #GoodGovernance O #GoodGovernanceSport

O #GoodGovernanceSport

Dobre zarządzanie w sektorze sportu jest tematem, który staje się coraz bardziej potrzebny w tej dziedzinie, ponieważ widzimy niekończące się problemy, zaczynając od:
 • Niska liczba osób aktywnie uczestniczy w sporcie i aktywności fizycznej. Sport w obecnej rzeczywistości jest jedną z wielu możliwości, które mają europejscy obywatele, a czasem pod pewnymi względami nie jest najbardziej atrakcyjną;
 • Interes członków społeczeństwa zaangażowanych w sport zmniejsza się coraz bardziej ze względu na niekończące się skandale, korupcję, ustawianie meczów, stosowanie dopingu, brak przejrzystości, działania, nie skupiające się na sporcie dla wszystkich działań i publiczne finansowanie inwestowane głównie w sport zawodowy;
 • Wzrasta zainteresowanie społeczne wydatkami na finanse publiczne (niedawne rezygnacje miast-kandydatów z organizacji igrzysk olimpijskich) i problemami z zarządzaniem w sporcie, ludzie tracą zaufanie do potencjału organizacji sportowych i wiarę w zwrot inwestycji dokonanych w najważniejszych wydarzeniach sportowych.

Europejskie, krajowe i lokalne organizacje i federacje sportowe oraz zarządzanie sportem na wszystkich szczeblach muszą wdrożyć niezbędne reformy, jak stwierdziło już wiele europejskich organizacji sportowych wraz z podpisaniem deklaracji w sprawie dobrego zarządzania (przedstawione w Brukseli we wrześniu 2016 r. i podpisane przez BSDA na Malcie w marcu 2017 r.). O ile organizacje sportowe zostały zaproszeni o zaangażowanie się w promowanie lub wdrażanie podstawowych zasad dobrego zarządzania w sporcie: integralności, przejrzystości, odpowiedzialności, demokracji i inkluzji, a ponieważ jest to tylko początek procesu, musimy postępować zgodnie z obecną rzeczywistością, aby uczynić sport kompetentnym w dynamicznym świecie.
Do tej pory w całej Europie podejmowane są wysiłki mające na celu podniesienie standardów zarządzania w sektorze sportu, w szczególności w zakresie zasad demokracji, przejrzystości, odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji i integracji w reprezentowaniu zainteresowanych stron. Biorąc pod uwagę ogromną różnorodność struktur sportowych w różnych krajach europejskich, UE dąży do wzmocnienia organizacji sportu w Europie. Warto wybrać właściwe podejście, które zapewni dodatkową wartość do pracy na poziomie krajowym poprzez gromadzenie i dzielenie się dobrymi praktykami oraz dostarczanie praktycznych zaleceń, które pomogą podnieść standardy dobrego zarządzania w sporcie.

Do tej pory w obszarze dobrego zarządzania w sporcie zostały wykonane następne kroki:
 • W białej księdze w sprawie sportu z 2007 r. zauważono, że samoregulacja jest w stanie poradzić sobie z większością wyzwań, które wpływają na sport, jeżeli stosowane są zasady dobrego zarządzania;
 • W komunikacie z 2011 r. (Rozwój europejskiego wymiaru sportu) Komisja zajęła bardziej rozbudowane stanowisko, zauważając, że dobre zarządzanie w sporcie jest warunkiem autonomii i samoregulacji organizacji sportowych;
 • W 2011 r. Tematy dotyczące dobrego zarządzania i wzmocnienia organizacji sportu w Europie zostały uwzględnione w działaniach przygotowawczych w dziedzinie sportu. Osiem projektów zostało wybrano, wdrożono i zakończono do końca 2013 r.;
 • Grupa ekspertów UE ds. Dobrego Zarządzania została ustanowiona na podstawie rezolucji Rady w sprawie planu prac UE na rzecz sportu na lata 2011-2014. W październiku 2013 r. Grupa przyjęła zalecenia w sprawie zasad dobrego zarządzania sportem w UE i przedstawiła je Radzie UE.
 • W 2016 r. zorganizowano wydarzenie Flagship na temat dobrych rządów w sporcie i ogłoszono deklarację dobrego zarządzania w sporcie, którą wspierają 32 organizacji sportowych w Europie.
 • Zintegrowane podejście do polityki sportu: dobre sprawowanie rządów, raport na temat dostępności i uczciwości został przyjęty przez PE, a także był głównym tematem Forum Sportowego 2017, które odbyło się podczas prezydencji maltańskiej. Podczas wydarzenia, wnioskodawca projektu BSDA podpisał zobowiązanie do wdrożenia zasad dobrego zarządzania w sporcie amatorskim.

W oparciu o lukę, stwierdzoną we wspomnianej wyżej analizie polityk i działań, podjętych na poziomie UE i uwzględniającej potrzebę odbudowy zaufania do sportu i przywrócenia codziennej pracy organizacji sportowych w UE zasad dobrego zarządzania. O ile sport dotyczy ambicji, emocji i inspiracji, zainicjowanych przez ludzi i dla ludzi, dobre zarządzanie w tej dziedzinie powinno opierać się na osobistych przekonaniach decydentów o uczciwości, zaangażowaniu i czystości, a także na zasadach "uczciwej gry", pracy zespołowej, dyscypliny, równego startu i niedyskryminacji. Jest bardziej niż widoczne, że ważne jest podkreślanie i promowanie dobrych rządów jako unikalnego rozwiązania kryzysu, którego doświadczają organizacje sportowe, i przekonanie obywateli UE, że odpowiedzialność i przejrzystość w sporcie mają wysoki priorytet. Dlatego obecny projekt ma na celu znalezienie sposobu analizowania, gromadzenia i promowania niezbędnych kroków w zakresie właściwej widoczności podejmowanych decyzji, zainteresowanych stron podejmujących decyzje, przejrzystości finansowania publicznego. Wierzymy, że dodana wartość tego projektu i wszystkich wyników projektu – analizy i raportu na temat aktualnego stanu odpowiedzialności i przejrzystości, szkoleń, wydarzeń edukacyjnych i upowszechniających na temat dobrych rządów, spotkań decydentów i ścieżek samokształcenia w dobrym zarządzaniu w sporcie przyczynią się do wzrostu liczby osób, które ufają organizacjom sportowym i coraz bardziej angażują się w sport i aktywność fizyczną. Wyniki projektu będą dostępne dla organizacji sportowych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, a także dla instytucji edukacyjnych, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, władz krajowych w codziennej pracy.

Obecna współpraca partnerska będzie realizowała różne działania na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym; skoncentruje się na rozwoju, identyfikacji, analizie, promocji i dzieleniu się dobrymi praktykami w zakresie dobrych rządów, a także na wydawaniu zaleceń dla niektórych zaobserwowanych praktyk, które można poprawić. Analiza, która zostanie przeprowadzona podczas projektu, będzie bardzo przydatna dla wszystkich organizacji sportowych w Europie, niezależnie od ich możliwości i zakresu działań. W obecnych czasach, nasza publiczna twarz jest dostępna za pomocą kilku kliknięć i musimy mieć pewność, że ta twarz odzwierciedla rzeczywistość i daje nam pełny obraz odpowiedzialności i przejrzystości. Projekt ten identyfikuje i odpowiednio uwzględnia konkretne potrzeby związane z wprowadzeniem nowego podejścia do zarządzania i administracji w dziedzinie sportu na poziomie krajowym i europejskim. GGS doda istniejącą wiedzę, know-how i praktyki do organizacji i osób zaangażowanych w działania i wyniki projektu.

Wszystkie działania, które będziemy wykonywać w ramach tego projektu, będą dostępne i mogą być wykorzystane jako otwarte zasoby edukacyjne dla zainteresowanych stron. Możliwość samokształcenia się w zakresie dobrego zarządzania poprawi zarządzanie sportem lub przynajmniej przedstawi decydentom i administratorom w sporcie, co należy poprawić. Zaufanie do sportu musi zostać naprawione, a to jest mały krok do przedstawienia, kim są organizacje, kto podejmuje decyzje, jak wydawane są publiczne pieniądze, kto jest odpowiedzialny za kwestie organizacyjne na wszystkich poziomach.

Główne cele, na które skoncentrujemy się w projekcie to:
 • Ulepszone zarządzanie w sporcie w organizacjach sportowych w Europie na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim;
 • Analiza publicznej twarzy europejskich i krajowych organizacji sportowych, w oparciu o rygorystyczne kryteria i przejrzystą metodologię, stosujące się do wszystkich z nich z takim samym podejściem;
 • W ramach planowanych wydarzeń upowszechniających będziemy zwracać uwagę na dobre zarządzanie na poziomie lokalnym i krajowym;
 • Przygotowanie i wsparcie kolejnych liderów sportu, którzy wierzą i wdrażają wartości uczciwości, "uczciwej gry", przejrzystości, czystości, zaangażowania w ścieżkę samokształcenia i mobilności treningowej wdrożonej podczas projektu;
 • Dzięki temu projektowi wzmocni się baza dowodowa dla kształtowania polityki (badania, gromadzenie danych, ankiety) na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.
 • Zwiększona zostanie wiedza i świadomość dotycząca sportu i aktywności fizycznej, w tym samym momencie wzmocniona zostanie współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej, nie tylko wewnątrz konsorcjum, ale także na poziomie lokalnym w krajach partnerskich.
 • Promowanie zasad dobrego zarządzania w sporcie dla wszystkich zainteresowanych stron i tworzenie mnożników dobrego zarządzania;
 • Polepszenie dobrego zarządzania w sporcie dzięki dostępowi do zasobów - ścieżka samokształcenia w dobrym zarządzaniu w sporcie;
 • Stworzenie innowacyjnej sieci profesjonalistów, skierowanych na dobre zarządzanie w sporcie z różnych części Europy, którzy zaangażują się w projekt nie tylko w trakcie trwania projektu, ale także po zakończeniu projektu wraz z rozwojem i rozwijaniem bazy dobrych praktyk.
 • Podnoszenie świadomości na temat wartości dodanej sportu i aktywności fizycznej w odniesieniu do osobistego, zawodowego i społecznego rozwoju jednostek poprzez wszystkie zaplanowane działania projektowe.
 • Podnoszenie świadomości na temat znaczenia zdrowotnych efektów fizycznych we wszystkich planowanych działaniach projektowych.
 • Zwiększenie uczestnictwa w aktywności fizycznej i sporcie poprzez zwiększenie liczby lokalnych działań i wydarzeń, działania podnoszące świadomość i zapewnienie osobom indywidualnym możliwości osobistego czerpania korzyści z aktywności fizycznej.
 • Rozpowszechnianie zgromadzonej wiedzy i doświadczenia partnerstwa, jego nowo opracowanych narzędzi i najlepszych praktyk w celu inspirowania i promowania dalszej współpracy i synergii w powiązanych tematach.
 • Wzmacnianie specjalistów z różnych dziedzin za pomocą narzędzi i instrumentów do swobodnego działania w codziennej pracy, z pomysłami, które mogą wdrożyć bezpośrednio.

Partnerzy