Eusport #GoodGovernance Produkty #GoodGovernanceSport GGS IO1 - Badanie dobrego zarządzania w sporcie

GGS IO1 - Badanie dobrego zarządzania w sporcie

Projekt #GoodGovernanceSport ma na celu znalezienie sposobu analizowania, gromadzenia i promowania praktyk w celu zapewnienia właściwej widoczności podejmowanych decyzji oraz interesariuszy, którzy je podejmują, a także przejrzystości finansowania publicznego w organizacjach sportowych.

Jednym z rezultatów projektu będzie niniejszy raport, który składa się z różnych etapów analizy wizerunku organizacji sportowych, w szczególności ich publicznych stron internetowych - najłatwiejszego dla obywateli sposobu poznania ich działalności. Raport opiera się na ankiecie zawierającej konkretne informacje, które zainteresowani interesariusze sportowi byli w stanie dostarczyć w zakresie dobrego zarządzania sportem we własnych organizacjach oraz niezależnych badań ekspertów zespołu projektowego na stronach internetowych co najmniej 14 europejskich organizacji sportowych, w tym co najmniej 2 krajowych organizacji sportowych na kraj partnerski - łącznie 14, w oparciu o następujące kryteria:
 • Angielskojęzyczna strona internetowa dla europejskich organizacji sportowych i strona internetowa w języku narodowym lub języku angielskim dla krajowych organizacji sportowych;
 • Dostępne dane kontaktowe i wskazania mediów społecznościowych;
 • Cel strategiczny organizacji - wizja i strategia, cele, kamienie milowe, wartości;
 • Lista członków organizacji (organizacje sportowe, kluby sportowe);
 • Bezpieczeństwo i ochrona, integracja, polityka antydyskryminacyjna organizacji dostępna na stronie internetowej;
 • Statut lub inny rodzaj dostępności dokumentów założycielskich;
 • Kanały komunikacyjne decyzji zarządczych, istotność i okres aktualizacji;
 • Lista członków zarządu dostępna online (stąd „zarządzanie”);
 • Dodatkowe informacje o członkach zarządu dostępne online. (Krótka informacja biograficzna na temat każdego członka zarządu, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, zakresu obowiązków, przynależności do innych organizacji, fotografii);
 • Inne podmioty organizacji - rada konsultacyjna, rada kontrolna, organ nadzorczy;
 • Procedura zmiany zarządzania organizacją i mandatów;
 • Dostępność raportów finansowych i treści (jeśli istnieją), obowiązek prawny w zakresie publikacji raportów finansowych (na podstawie kraju rejestracji).

Ramy badań i oceny poziomu odpowiedzialności i przejrzystości, dostępne na publicznych stronach internetowych organizacji, które konsorcjum postanowiło przeanalizować na poziomie krajowym i europejskim, oraz które członkowie konsorcjum zatwierdzili podczas spotkania inauguracyjnego (Sofia, Marzec 2017). Wtedy też partnerzy zdecydowali się również na konkretną siatkę ewaluacyjną, w której przedstawiono zestaw parametrów do oceny i przetwarzania danych, które będą gromadzone przez każdego partnera w badaniu na poziomie krajowym i europejskim.

Konkretne organizacje, które zostały przeanalizowane, były wybrane przez konsorcjum podczas pierwszego transnarodowego spotkania projektu #GoodGovernance (Sofia, marzec 2018 r.), a kryteria wyboru to: preferencje społeczne dla tego sportu w krajach partnerskich, uwaga publiczna na temat organizacji sportu, otrzymane finansowanie publiczne i status uczciwości w sektorze sportu. Skontaktowano się z wszystkimi wybranymi organizacjami za pośrednictwem oficjalnego e-maila, w tym listu wyjaśniającego szczegóły projektu i etapy badań, a także dano możliwość zaprzeczenia badaniom swojej strony internetowej. Otrzymaliśmy tylko pozytywne informacje zwrotne, a krajowa lub europejska organizacja sportowa, która otrzymała informacje, nie otrzymała żadnej odmowy do analizy. Niektóre organizacje wyraziły nawet swoją gotowość do udziału w działaniach projektowych i wsparły realizację projektu.

W oparciu o wyniki trzech etapów badania, niniejszy raport został stworzony i obejmuje analizowane i porównywane wyniki pomiędzy europejskimi organizacjami sportowymi z jednej strony, a z drugiej - analizy porównawcze wyników między krajowymi organizacjami sportowymi w krajach partnerskich. Raport ten jest podstawą ścieżki samokształcenia, która zostanie stworzona dla samorozwoju liderów sportowych i menedżerów w Europie w ramach obecnego projektu.

Rezultaty badań:
 • Niniejsze sprawozdanie z wyników (w tym anonimowe zbiorcze dane dotyczące co najmniej 14 europejskich organizacji sportowych i co najmniej 14 krajowych organizacji sportowych);
 • Baza danych zawierająca dane dla każdej organizacji (wyniki są dołączone do niniejszego raportu anonimowo, z kodyfikacją analizowanych organizacji);
 • Prezentacja wyników.

Raport badawczy: https://drive.google.com/file/d/1ZP5ZROupB3XQrUB6rjvZmasIrJZF7ql1/view?usp=sharing
Najważniejsze informacje z raportu badawczego (angielski): https://goo.gl/WMNemj
Prezentacja slajdów wyników (w języku angielskim): https://goo.gl/9breiC
Film, wyjaśniający najważniejsze punkty raportu:


Partnerzy