Eusport #GoodGovernance Zespół projektowy Bułgarskie stowarzyszenie rozwoju sportowego

Bułgarskie stowarzyszenie rozwoju sportowego

Nazwa: Bułgarskie stowarzyszenie rozwoju sportowego
web: www.bulsport.bg
Kraj: Bułgaria

Bułgarskie Stowarzyszenie Rozwoju Sportowego zostało założone w 2010 roku i jest organizacją publiczną typu non-profit, zajmującą się rozwojem bułgarskiego sportu i poprawą kultury sportowej w Bułgarii.
Zespół Stowarzyszenia jest młody, kreatywny i pełen ducha innowacyjności. Działa na rzecz rozwoju bułgarskiego sportu i wzmacnia kulturę sportową w Bułgarii swoim zaangażowaniem i motywacją. Członkostwo w organizacji jest dobrowolne, a stowarzyszenie angażuje zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które chcą pomóc w rozwoju sportu, ofiarując swój czas, pomysły, wysiłek lub wsparcie materialne. Stowarzyszenie organizuje także różne wydarzenia z zakresu: przedsiębiorczości, obywatelstwa i aktywnego społeczeństwa. Zespół organizacji składa się z profesjonalistów z różnych dziedzin, takich jak: eksperci od sportu, specjaliści od mediów, turystyki i hotelarstwa, edukacji, marketingu i innych.
Stowarzyszenie uważa, że sport powinien być częścią współczesnego życia dzieci i młodzieży i powinien tworzyć w nich wartości takie jak motywacja, dyscyplina, uczciwa gra. Sport jest również doskonałym sposobem na zapobieganie wielu problemom w życiu młodych ludzi, takich jak wykluczenie społeczne, przemoc, przestępczość i uzależnienia.

Główne cele organizacji to:
1. Zrównoważony rozwój kultury fizycznej i sportu w Bułgarii;
2. Opracowanie różnych strategii i programów dla turystyki sportowej.
3. Opracowywanie, stosowanie, wdrażanie i koordynacja projektów krajowych i lokalnych, rządowych, europejskich, międzynarodowych i innych w zakresie rozwoju sportu, obiektów sportowych i wychowania fizycznego;
4. Poprawa zdrowia, kondycji fizycznej i kultury sportowej narodu, traktując priorytetowo problemy młodzieży;
5. Optymalizacja i mobilizowanie potencjału ludzkiego i materialnego w sporcie i rozwoju osobistym;
6. Tworzenie sprzyjającego środowiska dla zrównoważonego i efektywnego zarządzania oraz przedsiębiorczości w sporcie i turystyce;
7. Rozwój edukacji w zakresie kultury fizycznej oraz sportu i nieformalnego kształcenia ustawicznego w dziedzinie sportu, rozwoju zawodowego, biznesu i przedsiębiorczości;
8. Ochrona dzieci, młodzieży, zawodowych sportowców, trenerów i organizacji sportowych;
9. Rozwój i stymulacja przedsiębiorczości w sporcie.

Określone dziedziny, związane z projektem:
• Ponad 20 lat gromadzenia wiedzy przez członków naszego zespołu projektowego wnioskodawcy na temat zawodów sportowych;
• Koordynowanie wydarzeniemTydzień Sofia of Move 2013 i 2014 - z doskonałymi wynikami: kampania podobna do EWoS, która da nam łatwiejszy wgląd w kampanię i sposób analizy obu;
• Zdolność do kierowania partnerstwem opartym na współpracy w celu znalezienia najlepszych możliwych dobrych praktyk i zebrania ich w jednym miejscu jako otwarte źródło edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych graczy;
• Możliwość utrzymania projektu po zakończeniu finansowania, ponieważ uważamy, że projekt będzie trwał długo i będzie stanowił wartość dodaną dla sportu dla wszystkich sektorów;

Partnerzy