Mine Vaganti NGO

Nazwa: Mine Vaganti NGO
web: www.minevaganti.org
Kraj: Włochy

Mine Vaganti NGO (MVNGO) urodzona na Sardynii (Włochy) w 2009 roku. MVNGO ma 4 biura w Olbii, Sassari, Uri i Tempio Pausania i zarządza działaniem jednego ośrodka młodzieżowego (Centro Santa Caterina, Sassari), reprezentowanego w całej północnej części Sardynii. Misja: MVNGO promuje dialog międzykulturowy, włączenie społeczne poprzez sport i ochronę środowiska za pomocą edukacji nieformalnej. MVNGO jest częścią 3 międzynarodowych sieci, takich jak YEE, ISCA i MV International. Usługi: MVNGO jest edukacyjnym dostawcą usług szkoleniowych na poziomie lokalnym i europejskim i pełni rolę konsultanta dla podmiotów publicznych i prywatnych w celu promowania i rozwijania projektów europejskich i trans-kontynentalnych. Programy: MVNGO pracuje nad Erasmus+, Horizon 2020, Europa dla Obywateli, Kreatywna Europa, EuropeAid, EaSi, Life+, IEE, programami Narodów Zjednoczonych (UNDEF) oraz z fundacjami takimi jak EYF, Anna Lindh i Open Society. Hosting: MVNGO jest akredytowany jako instytucja goszcząca w EVS (KOD: 2015-1-IT03-KA110-005863), Erasmus dla przedsiębiorców, Erasmus Placement (przez University of Sassari), Anna Lindh, Fundusze krajowe, Azerbajani Foundation.

Cele ogólne:
• Promowanie mobilności młodych ludzi, wymiany międzykulturowej, wolontariatu i współpracy społecznej wśród młodzieży;
• Pobudzanie wymiany pomysłów i doświadczeń, wzajemnego zrozumienia oraz równych praw i możliwości młodych ludzi w Europie i krajach Euromedu;
• Promowanie zrozumienia międzykulturowego, równych szans, szacunku, aktywnego obywatelstwa i solidarności;
• Zwalczanie dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji;
• Promowanie szacunku dla natury (podejście przyjazne dla środowiska) i rozwijanie nowych możliwości zatrudnienia;
• Zaangażowanie młodych ludzi o mniejszych szansach.

Działania:
• W dziedzinie edukacji nieformalnej, informowania i komunikacji (wymiany młodzieży, szkolenia, sesje badawcze);
• Działania na rzecz młodzieży: projekty wolontariackie w społecznościach lokalnych, zajęcia sportowe jako zdrowy styl życia, sport jako narzędzie integracji, projekty ekologiczne wolnej ekspresji dla młodzieży.

Mine Vaganti NGO z powodzeniem wdrożyło wiele projektów związanych z:
 Wartości sportowe, zdrowie - Wymiana młodzieży "ExSport ME Import Us"
 Sport jako narzędzie edukacyjne - Młodzież w działaniu TC "Sport integracyjny dla wszystkich"
 Wymiana młodzieży "Two Islands One Move" związana z European Move Week 2013
 Sport jako narzędzie integracji - Działanie Pilotażowe Europejskiej Fundacji Młodzieży "Sport integracyjny na Sardynii"
 Sport jako narzędzie edukacyjne służące do integracji z wykorzystaniem edukacji nieformalnej - Serwis Grundtvig InTraining "Edukacja i sport dla wszystkich"

Mine Vaganti NGO założyło swój oddział sportowy w 2011 roku, a obecna propozycja projektu w dużej mierze opiera się na ich zgromadzonym doświadczeniu w dziedzinie edukacji nieformalnej, sportu, integracji społecznej, a także na umiejętnościach zarządzania projektami i doświadczeniach zdobytych w tych latach dzięki ponad 30 zrealizowanym projektom.


Partnerzy